ارتباطات تلفنی و VOIP

Voice Oner Internet Protocol (VOIP) تکنولوژی انتقال صدا روی بستر شبکه می باشد.

This post is also available in: English